Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od dnia 16.02.2018 r.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: P.P.H.U."SLY"s.c. Maciej Żelichowski, Sylwester Wołosz, z siedzibą w 94-103 Łódź ul.Elektronowa 6 ,NIP:727-19-15-910 REGON 471481925, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności, adres email:sklep@sly.pl nr kontaktowy +48 786-916-834.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Przez wadę fizyczną należy rozumieć każdą niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:

- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8. Przez wadę prawną należy rozumieć, sytuację w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Każde złożenie zamówienia w Sklepie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła w ciągu 24 godzin za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. O wysłaniu towaru klient jest niezwłocznie informowany wiadomością e-mail kierowaną na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

5. Niezależnie od informacji wskazanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, klient może uzyskać informację o wysyłce towaru kontaktując się ze sklepem, korzystając z zakładki "kontakt".

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (np. potwierdzenie zamówienia, paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku uwzględnienie przez Sklep reklamacji, nastąpi w ciągu 14 dni, liczonych od dnia uwzględnienia reklamacji, zwrot kosztów odesłania towaru do Sklepu, jakie klient poniósł składając reklamacje, w formie przez niego wskazanej.

7. Koszt odesłania towaru, o którym mowa w ustępie poprzedzającym zostaje ustalony w oparciu kwotę podaną na dokumencie potwierdzającym odesłania towaru, na opakowaniu odesłanego towaru lub w oparciu o przedstawiony przez klienta rachunek, bądź inny dokument potwierdzający uiszczenia powyższej kwoty.

8. Uprawnienia klienta do skorzystania z prawa do rękojmi (złożenie reklamacji) wygasają z upływem dwóch lat od dnia odebrania przez niego towaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku Dz. U. 2014 poz. 827, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w ustępie 8 paragrafu niniejszego.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, załączonego do wysłanego towaru lub innego równoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Klient powinien zwrócić zakupiony towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty związane ze zwrotem rzeczy ponosi Klient.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwrotu, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W terminie 14 dni od otrzymania zwrotu, Sklep zwraca Klientowi  dokonane przez niego płatności za zwrócony towar z zastrzeżeniem ust. 8 , przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może wskazać również w formularzu odstąpienia od umowy nr rachunku bankowego, na który Sklep ma zostać przelana zwracana kwota.

7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwrot poniesionych przez Klienta kosztów nie obejmuje:

- bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl